WARUNKI GWARANCJI  NA PRODUKTY FIRMY BARTEK

Gwarantem jest F.H.P. Bartek Dorota Bartusz 62-070 Dąbrowa Ogrodowa 15 nip 783-103-70-50.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się w chwili nabycia Produktu potwierdzonego dowodem zakupu (paragon, FV), dotyczy produktów w oryginalnych opakowaniach od producenta.

Okres gwarancyjny kończy się zgodnie z terminem określonym na etykiecie.

Gwarancja nie obejmuje sytuacji:

- kiedy w momencie zakupu Produktu minął jego okres przydatności do użycia,

- kiedy Kupujący nabył produkt po cenie obniżonej z uwagi na jego niepełnowartościowość,

- kiedy transport i przechowywanie produktu nie było zgodne z zaleceniami gwaranta.

Firma „BARTEK” nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej- dane adresowe w zakładce KONTAKT.

Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów.

Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

 

WARUNKI GWARANCJI  DOTYCZĄCE SKUTECZNEJ OCHRONY DREWNA POMALOWANEGO

Lakierobejcą  Szybkoschnącą Do Stosowania Zewnętrznego  i Wewnętrznego  firmy Bartek

Niniejsze Warunki Gwarancji dotyczą skutecznej ochrony drewna pomalowanego Lakierobejcą szybkoschnącą do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego, wyprodukowaną przez F.H.P. BARTEK Dorota Bartusz, ul. Ogrodowa 15; 62-070 Dąbrowa (zwanego dalej: Gwarant).

 1. Badania własne  potwierdziły trwałość wymalowania Produktem do 5 lat.

Gwarant udziela Kupującemu 5-letniej gwarancji na ochronę pomalowania wykonanego Produktem pod warunkiem stosowania się do zaleceń Gwaranta (podanych na opakowaniu i kartach  katalogowych) oraz spełnienia  warunków opisanych w niniejszym dokumencie.

Gwarancja dotyczy malowania surowego, litego drewna (z wyłączeniem materiałów drewnopochodnych).

Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Gwarant zapewnia skuteczną ochronę wymalowania wykonanego Produktem w okresie gwarancyjnym, zgodnie z poniższymi definicjami:

Skuteczność ochronna pomalowania - efekt chroniący drewno przed korozją biologiczną, tj. defektami drewna powstałymi na skutek oddziaływania  grzybów oraz owadów-dotyczy (wymalowania na zewnątrz)

3. Okres gwarancyjny  rozpoczyna się w chwili nabycia Produktu potwierdzonego dowodem zakupu (paragon, FV). Okres gwarancyjny kończy się po upływie 5 lat licząc od dnia dokonania zakupu i nie ulega przedłużeniu w razie konieczności wykonania poprawek i przemalowań.

 4. Gwarancja nie obejmuje sytuacji:

- kiedy w momencie zakupu Produktu minął jego okres przydatności do użycia,

- kiedy Kupujący nabył Produkt po cenie obniżonej z uwagi na jego niepełnowartościowość,

- kiedy transport i przechowywanie Produktu nie było zgodne z zaleceniami Gwaranta,

- kiedy przygotowanie powierzchni pod malowanie i/lub aplikacja Produktu odbyła się w sposób niezgodny z zaleceniami Gwaranta zawartymi w treści etykiet i kart katalogowych,

- kiedy wymalowanie wykonano na powierzchniach poziomych (dotyczy wymalowania na zewnątrz)

- kiedy wymalowanie w czasie okresu gwarancyjnego było poddane działaniu niekorzystnych warunków zewnętrznych, (np. kontakt z agresywnymi środkami chemicznymi, zanurzenie w wodzie, zakopanie w ziemi, agresywne środowiska, wysokie temperatury), szkód spowodowanych przez zwierzęta,

- gdy pogorszenie się stanu malowanej powierzchni lub wymalowania spowodowane jest reakcją elektrochemiczną wywołaną obecnością metali w wymalowanym elemencie.

- uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji oraz wad powstałych w skutek niedbałości użytkownika lub jego niewiedzy

- kiedy uszkodzenie wymalowania jest skutkiem normalnego zużycia, zmian zachodzących w samym podłożu (np. infekcja i  pękanie, wypaczenie drewna ,zmiana koloru w trakcie upływu czasu,uwalnianie substancji chemicznych:  żywic , tanin, itp

5. Zobowiązania Gwaranta

W ramach niniejszej umowy, w razie spełnienia warunków skorzystania z gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do zwrotu Kupującemu/Użytkownikowi ceny zakupu wyrobu wynikającej z paragonu lub Faktury Vat.  

6. Obowiązki Gwaranta ograniczają się do wyraźnie wskazanych w niniejszej gwarancji.

7. Z zakresu niniejszej gwarancji wyłączone są przypadki stosowania Produktu na skalę przemysłową i metodami przemysłowymi. Za takie przypadki uznaje się użycie Produktu związane z działalnością gospodarczą z wyłączeniem zastosowania Produktu na własny użytek. W takich wypadkach gwarancja może zostać udzielona na podstawie indywidualnych warunków ustalonych każdorazowo z Producentem.

8. Umowa staje się wiążąca dla Gwaranta pod warunkiem uregulowania przez Kupującego wszelkich zobowiązań wynikających z umów sprzedaży.

9 Warunki składania reklamacji

Kupujący jest zobowiązany zgłosić wadę wymalowania Gwarantowi na piśmie, z podaniem dokładnego opisu wady będącej przedmiotem reklamacji. Zgłoszenie może być dokonane na formularzu „Zgłoszenie reklamacyjne” zamieszczonym na stronie www.bejca-bartek.pl,.

 Niepodanie wymaganych informacji może opóźnić przebieg procedury reklamacyjnej.

Zgłoszenia reklamacji należy przesyłać na adres:

F.H.P.BARTEK

Dorota Bartusz

Ul. Ogrodowa 15

62-070 Dąbrowa

 

Jako dzień zgłoszenia reklamacji przyjmuje się dzień, w którym dotarło ono do Gwaranta w formie pisemnej. W terminie 21 dni licząc od daty zgłoszenia, Gwarant udzieli Kupującemu pisemnej odpowiedzi odnośnie przyjęcia reklamacji. Odmowa przyjęcia reklamacji ma miejsce, gdy ze zgłoszenia wynika, że reklamacja nie może zostać uznana (np. – reklamację zgłoszono po upływie okresu gwarancji, Produkt zastosowano na innej powierzchni niż wskazana w pkt 1 gwarancji). Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne zawiera braki, które można usunąć (np. – nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji, do reklamacji nie dołączono dowodu zakupu) a Kupujący podał dane umożliwiające kontrakt , Gwarant wezwie go do uzupełnienia braków zgłoszenia. W braku uzupełnienia zgłoszenia w terminie 14 dni zgłoszenie reklamacyjne nie zostanie rozpoznane. Jeżeli reklamację uwzględniono , zwrot nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek Kupującego chyba, że Kupujący wskaże inny sposób rozliczenia. W razie braku danych niezbędnych do dokonania przelewu upoważniony pracownik Gwaranta skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia sposobu dokonania zwrotu pieniędzy.

Kupujący zapewni każdorazowo osobom upoważnionym przez Gwaranta w uzgodnionym terminie dostęp do wymalowania będącego przedmiotem reklamacji w celu dokonania oględzin. Uniemożliwienie przez Kupującego dokonania oględzin traktuje się jako rezygnację z reklamacji.

 Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją mają zastosowanie przepisy Ustawy z dn. 27-07-2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141 poz. 1176)