Regulamin Sklepu Internetowego www.bejca-bartek.pl z dnia 20.05.2018 r.

 

1. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie:

 

Sklep Internetowy – serwis internetowy w układzie sklepu, prowadzony pod adresem www.bejca-bartek.pl, za pośrednictwem którego F.H.P. BARTEK świadczy usługi elektroniczne związane z sprzedażą wysyłkową.

 

Sprzedawca – Firma Handlowo-Produkcyjna BARTEK Dorota Bartusz z siedzibą w Dąbrowie, ul. Ogrodowa 15. Firma figuruje w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta gminy Dopiewo pod numerem 2703 / 68 2006 , posługuje się numerem identyfikacji podatkowej NIP 783 – 103 – 70 – 50 oraz numerem REGON 302824836.

 

Kupujący -  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,  a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym.

 

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

Towary i Usługi - produkty i usługi prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.

 

Umowa - umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy F.H.P. BARTEK a Kupującym, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

 

Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.

 

Rejestracja – założenie przez Kupującego Konta w Sklepie Internetowym.

 

       Postanowienia ogólne

 

Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).

 

Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Kupującym zapoznania się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów i Usług.

 

Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Sprzedawcę  oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu w treści obowiązującej na dzień złożenia zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

       Zamówienia

 

Kupujący może złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem e-mail: sklep@bejca-bartek.pl, podając swój numer telefonu lub adres e-mail. Zamówienia  za pośrednictwem Sklepu Internetowego składane są poprzez utworzenia Konta lub Zakupy bez rejestracji. O przyjęciu zamówienia oraz sposobie jego realizacji Kupujący zostanie  informowany niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin we wskazany przez siebie sposób tj. telefonicznie lub przez przesłanie wiadomości e- mail. Sprzedawca poinformuje kupującego o cenie towaru oraz jego istotnych właściwościach, a także terminie i koszcie dostawy. 

 

W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 14 : 00 danego dnia oraz  w dni wolne od pracy, soboty, niedziele lub święta realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższym dniu roboczym , następującym po dniu złożenia zamówienia.

Termin realizacji zamówienia , w przypadku dostępności towaru w magazynie sprzedawcy wynosi od  1 do  3 dni roboczych. Termin realizacji to czas od dnia złożenia zamówienia do dnia nadania przesyłki zawierającej zamówiony  towar przez sprzedawcę. W razie braku towaru w magazynie sprzedawcy , zamówienie zostanie zrealizowane w najbliższym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia.

W przypadku  złożenia przez Kupującego  zamówienia obejmującego większą ilość  towarów, z których tylko część jest dostępna w magazynie sprzedawcy,  sprzedawca niezwłocznie zawiadomi kupującego podając termin realizacji całości zamówienia. Kupującemu przysługuje w takim przypadku prawo realizacji części zamówienia, przedłużenia terminu realizacji lub rezygnacji z całości zamówienia. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w późniejszym okresie sprzedawca poinformuje o tym kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, a w przypadku dokonania zapłaty – zwróci mu otrzymaną kwotę, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej poniżej.

 

W razie gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane, sprzedawca może, za wyraźną zgodą kupującego, spełnić na jego rzecz inne świadczenie – dostarczyć towar o tych samych parametrach, tej samej jakości i przeznaczeniu oraz cenie.

 

Wprowadzenie  zmian w złożonym zamówieniu przez Kupującego wymaga zawiadomienia sprzedawcy na adres e-mail lub telefonicznie na co najmniej 1 dzień przed wysłaniem towaru.

Wszystkie bejce dostępne w kolorystyce oferowanej w palecie kolorów na stronie Sklepu Internetowego oraz indywidualnie dobranym kolorze produkowane są pod zamówienie konsumenta. Jeżeli przedmiotem umowy jest towar nieprefabrykowany, czyli taki, który jest produkowany pod zamówienie konsumenta, wówczas nie obowiązuje prawo odstąpienia od umowy.

 

     Informacjo o towarach, usługach i cenach

 

Sprzedaż towarów w ramach promocji lub wyprzedaży obejmuje ograniczoną ilość towarów i odbywa się według kolejności złożonych  zamówień, do wyczerpania towarów nimi objętych.

 

Do każdej transakcji  na żądanie kupującego, sprzedawca wystawia fakturę Vat .

 

Koszty dostawy towaru ponosi Kupujący. Szczegółowa informacja o kosztach dostawy towarów znajduje się na stronie internetowej sklepu.

 

Ceny towarów są cenami brutto i podawane są w walucie polskiej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów, rozszerzenia oferty, wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych jak i wprowadzania do nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy towarów , na które złożono zamówienie przed tą zmianą.

Zapłata za towar  następuje w formie wybranej przez Kupującego tj. za pobraniem - w takim przypadku należność za towar pobierana jest przez kuriera lub przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy – w postaci przedpłat, lub gotówką - przy odbiorze towaru w siedzibie sprzedawcy. W razie dokonania przedpłaty na poczet realizacji zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych tj. imienia, nazwiska lub nazwy firmy i adresu siedziby oraz daty złożenia zamówienia.

 

Dostawa towaru następuje w sposób wskazany przez  Kupującego w zamówieniu.

 

     Sposoby i formy płatności

 

Kupujący może dokonać zapłaty za zamówione Towary i Usługi w następujący sposób:

 

a) Przelew online - za pośrednictwem serwisu Przelewy24 przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych,

 

b) Przelew zwykły - przelew bankowy lub pocztowy kierowany na konto Sprzedawcy indywidualnie wskazane Kupującemu, odrębnie dla każdego zamówienia

 

c) Płatność za pobraniem - gotówką, przewoźnikowi podczas dostawy.

 

d) Płatność przy odbiorze – gotówką, podczas odbioru osobistego towaru

 

Usługę „szybki przelew elektroniczny” za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 realizuje DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000306513, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 PLN, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164. Szczegółowe warunki realizacji płatności on-line za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl.

 

 

 

     Odstąpienie od umowy

 

Sprzedawca informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny „Kupujący (będący Konsumentem*), który zawarł umowę na odległość , może od niej odstąpić bez podania przyczyny , składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. W przypadku nienależytego poinformowania Kupującego – Konsumenta termin ten może wynosić 3 miesiące od dnia wydania towaru ( art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. )  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz treść art.9 ust. 1 tej ustawy   dostępne są  na stronie internetowej sklepu w zakładce „ regulamin”. Sprzedawca informuje ponadto, że w razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą,  to zaś  co strony sobie  świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar  winien zostać zwrócony sprzedawcy w stanie niezmienionym w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.  * Konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Wszystkie bejce dostępne w kolorystyce oferowanej w palecie kolorów na stronie Sklepu Internetowego oraz indywidualnie dobranym kolorze produkowane są pod zamówienie Kupującego/Konsumenta. Jeżeli przedmiotem umowy jest towar nieprefabrykowany, czyli taki, który jest produkowany pod zamówienie Kupującego/Konsumenta, wówczas nie obowiązuje prawo odstąpienia od umowy.

 

     Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z przyjęciem warunków gwarancji na produkty.

 

     Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu  przepisów kodeksu cywilnego.  

 

     Polityka Prywatności

 

Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu F.H.P. BARTEK Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących.

 

9.1    Administrator

 

Administratorem danych podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu Zamówienia, zgodnie z Regulaminem, jest F.H.P. BARTEK Dorota Bartusz z siedzibą w Dąbrowie przy ul. Ogrodowej 15.

 

9.2     Gromadzone Dane

 

Gromadzone dane osobowe obejmują informacje takie jak imię i nazwisko Kupującego, jego adres mailowy oraz telefon, NIP, PESEL, a także adres dostawy i adres do faktury.

 

9.3     Cele przetwarzania Danych

 

Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Kupujących a Administratorem w ramach działalności sklepu internetowego F.H.P. BARTEK. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z Kupującymi (telefonicznie, za pośrednictwem poczty email i tradycyjnej korespondencji), prowadzenia księgowości oraz weryfikację prawdziwości Danych podanych przez Kupujących w procesie Rejestracji. Dane przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody na takie przetwarzanie.

 

9.4     Podstawa przetwarzania Danych

 

Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Kupującego, poprzez wybieranie odpowiednich przycisków na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji oraz w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych Zamówień na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na Administratora. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne.

 

9.5     Prawa Kupującego

 

Podanie Danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację, a niepodanie tych Danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Kupującego na przetwarzanie jego Danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość jego Rejestracji oraz możliwość składania przez niego Zamówień.

 

Kupujący ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Kupującym możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Kupującym możliwość usunięcia Danych na ze Zbioru Danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego.

 

9.6      Zabezpieczenie Danych

 

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych, a w szczególności zabezpiecza Dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

 

W celu utrzymywania i administracji witryny dane osobowe przekazywane będą operatorom technicznym, tj. firmom informatycznym. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

 

10   Informacje o plikach cookies

 

Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Kupującego wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

Strona internetowa www.bejca-bartek.pl wykorzystuje 2 rodzaje plików: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania ze strony www.bejca-bartek.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.

Strona internetowa www.bejca-bartek.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików:

- pliki niezbędne do przeglądania oferty, logowania do Sklepu Internetowego i dokonywania zakupów. Ich zapisywanie jest niezbędne do korzystania z sklepu internetowego F.H.P. BARTEK

- pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w Sklepie Internetowym

- pliki statystyczne - umożliwiające Sklepowi Internetowemu zebranie informacje na temat korzystania z jej zasobów;

- pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Kupującego ustawień dotyczących logowania i preferencji dotyczących wyglądu strony;

- pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Kupującego;

- pliki społecznościowe - pliki umożliwiające integrację konta Kupującego w serwisie społecznościowym (m. in. Facebook, Google+) ze Sklepem Internetowym.

 

Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.bejca-bartek.pl i jej podstron, Kupujący może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, a w szczególności może dokonać całkowitego wyłączenia ich obsługi.

 

W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Kupujący powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej www.bejca-bartek.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.

 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.bejca-bartek.pl.

 

Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.bejca-bartek.pl i jej podstron, stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

 

11   Pozostałe postanowienia

 

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Produkt przygotowany na specjalnie zamówienie konsumenta podlega zwrotowi wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą F.H.P. Bartek Dorota Bartusz.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: pisemnie na adres F.H.P.BARTEK Dorota Bartusz, ul. Ogrodowa 15, 62-070 Dąbrowa lub mailowo na adres e-mail: sklep@bejca-bartek.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Wszystkie bejce dostępne w kolorystyce oferowanej w palecie kolorów na stronie Sklepu Internetowego oraz indywidualnie dobranym kolorze produkowane są pod zamówienie Kupującego/Konsumenta. Jeżeli przedmiotem umowy jest towar nieprefabrykowany, czyli taki, który jest produkowany pod zamówienie Kupującego/Konsumenta, wówczas nie obowiązuje prawo odstąpienia od umowy.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.bejca-bartek.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz  na ades: F.H.P.BARTEK Dorota Bartusz, ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229, 61-485 Poznań (na terenie Zakładów Hipolita Cegielskiego) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – WZÓR OŚWIADCZENIA

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć