1. Sklep internetowy, działający pod adresem www. bejca- bartek.pl prowadzony jest przez Firmę Handlowo – Produkcyjną Dorota Bartusz z siedzibą w Dąbrowie przy ul. Ogrodowej 15 ( zakład produkcyjny: 61 – 485  Poznań , ul. 28 czerwca 1956r. 223 ) Firma  figuruje w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta gminy Dopiewo pod numerem 2703 / 68 2006 , posługuje się numerem identyfikacji podatkowej NIP 783 – 103 – 70 – 50 oraz numerem REGON 302824836.
 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie F. H.P. BARTEK za pośrednictwem sieci Internet .
 1. Kupujący może złożyć zamówienie za pośrednictwem adresu strony internetowej lub za pośrednictwem e-mail: bejca.bartek@gmail.com, podając swój numer telefonu lub  adres e-mail. O przyjęciu zamówienia oraz sposobie jego realizacji Kupujący zostanie  informowany niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin we wskazany przez siebie sposób tj. telefonicznie lub przez przesłanie wiadomości e- mail. Sprzedawca poinformuje kupującego o cenie towaru oraz jego istotnych właściwościach, a także terminie i koszcie dostawy. 
 1. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 14 : 00 danego dnia oraz  w dni wolne od pracy, soboty, niedziele lub święta realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższym dniu roboczym , następującym po dniu złożenia zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia , w przypadku dostępności towaru w magazynie sprzedawcy wynosi od  1 do  3 dni roboczych. Termin realizacji to czas od dnia złożenia zamówienia do dnia nadania przesyłki zawierającej zamówiony  towar przez sprzedawcę. W razie braku towaru w magazynie sprzedawcy , zamówienie zostanie zrealizowane w najbliższym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia.
 1. W przypadku  złożenia przez Kupującego  zamówienia obejmującego większą ilość  towarów, z których tylko część jest dostępna w magazynie sprzedawcy,  sprzedawca niezwłocznie zawiadomi kupującego podając termin realizacji całości zamówienia. Kupującemu przysługuje w takim przypadku prawo realizacji części zamówienia , przedłużenia terminu realizacji lub rezygnacji z całości zamówienia. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w późniejszym okresie sprzedawca poinformuje o tym kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, a w przypadku dokonania zapłaty – zwróci mu otrzymaną kwotę, z zastrzeżeniem pkt. 7.
 1. W razie gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane, sprzedawca może , za wyraźną zgodą kupującego , spełnić na jego rzecz inne świadczenie – dostarczyć towar o tych samych parametrach, tej samej jakości i przeznaczeniu oraz cenie.
 1. Sprzedaż towarów w ramach promocji lub wyprzedaży obejmuje ograniczoną ilość towarów i odbywa się według kolejności złożonych  zamówień, do wyczerpania towarów nimi objętych.
 1. Do każdej transakcji  na żądanie kupującego, sprzedawca wystawia fakturę Vat .
 1. Koszty dostawy towaru ponosi Kupujący. Szczegółowa informacja o kosztach dostawy towarów znajduje się na stronie internetowej sklepu.
 1. Ceny towarów są cenami brutto i podawane są w walucie polskiej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów, rozszerzenia oferty , wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych jak i wprowadzania do nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy towarów , na które złożono zamówienie przed tą zmianą.
 1. Zapłata za towar  następuje w formie wybranej przez Kupującego tj: za pobraniem - w takim przypadku należność za towar pobierana jest przez kuriera lub przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy – w postaci przedpłat, lub gotówką - przy odbiorze towaru w siedzibie sprzedawcy. W razie dokonania przedpłaty na poczet realizacji zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych tj. imienia, nazwiska lub firmy i siedziby oraz daty złożenia zamówienia.
 1. Dostawa towaru następuje w sposób wskazany przez  Kupującego w zamówieniu.
 1. Wprowadzenie  zmian w złożonym zamówieniu przez Kupującego wymaga zawiadomienia sprzedawcy na adres mail lub telefonicznie na co najmniej 1 dzień przed wysłaniem towaru .
 1. Sprzedawca informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny „ Kupujący ( będący Konsumentem*), który zawarł umowę na odległość , może od niej odstąpić bez podania przyczyny , składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. W przypadku nienależytego poinformowania Kupującego – Konsumenta termin ten może wynosić 3 miesiące od dnia wydania towaru ( art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. )  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz treść art.9 ust. 1 tej ustawy   dostępne są  na stronie internetowej sklepu w zakładce „ regulamin”. Sprzedawca informuje ponadto, że w razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą ,  to zaś  co strony sobie  świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar  winnien zostać zwrócony sprzedawcy w stanie niezmienionym w oryginalnym , nienaruszonym opakowaniu.  * Konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z przyjęciem warunków gwarancji na produkty.
 3. Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu  przepisów kodeksu cywilnego.  

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Produkt przygotowany na specjalnie zamówienie klienta podlega zwrotowi wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą F.H.P. Bartek Dorota Bartusz. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: pisemnie na adres F.H.P.BARTEK Dorota Bartusz, ul. Ogrodowa 15, 62-070 Dąbrowa lub mailowo na adres e-mail: bejca.bartek@gmail.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.bejca-bartek.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz  na ades: F.H.P.BARTEK Dorota Bartusz, ul. Ogrodowa 15, 62-070 Dąbrowa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – WZÓR OŚWIADCZENIA

 

                                                                                                                                          ……………, dn. …………….

 

…………………………………………
 
…………………………………………
 
imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 
……………………………………
 
……………………………………
 
……………………………………

 

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

…………………………

 

   podpis konsumenta

 

 

 

Warunki gwarancji >>>